Konut mağdurları evlerini almak için TBMM’ye başvurdu!

367

Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi “İdareye Özel Sözleşmelere Müdahale Yetkisi Tanıyan Yasa” çıkartılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu’na dilekçe sunarak imzaya açtı.

Kendisi de markalı bir projeden konut alan fakat evini bir türlü teslim alamayan Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi, tüketici derneklerinin yardımı ile Türkiye Konutla Dolandırılan Hak sahipleri Platformunu kurarak Ülkemizdeki konut mağdurlarının sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyarak ön ödemeli konut satışlarında yaşanan problemlerin araştırılması ve önlenmesi ile ilgili komisyon kurulması için dilekçe komisyonuna mağdurların müracaat etmesini sağlayarak komisyon kurdurtmuştu. 

Söz konusu komisyon çalışmalarını tamamlayıp hazırlamış olduğu raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne onaya göndermiş ve mecliste onaylanmış olan rapor da Cumhurbaşkanlığının onayından geçerek ilgili bakanlıklara gereğinin yapılması için gönderilmişti. Ancak senelerdir konut mağduriyeti sorunun çözümü ile ilgili netice alınamayınca komisyon raporunda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Gayrimenkul Koordinasyon Kurulu  kurulması tavsiyesini dikkate alarak Özlem Hanelçi seçim öncesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum ile görüşmüştü.

Özlem Hanelçi ardından da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen ile bir toplantı gerçekleştirdi. Özlem Hanelçi söz konusu toplantıda idarenin bu soruna müdahale etmesi için yasa gerektiği bu yasa olmadan soruna idarenin el atmasının mümkün olmayacağı sonucuna varılmış olması nedeniyle bu çalışmayı başlattığını kaydetti.

İdareye özel sözleşmelere müdahale yetkisi tanıyan yasa çıkartılması için imzaya açılan dilekçe:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonuna

Konu: Çeşitli nedenlerle yarım bırakılmış ve projeden konut alan hak sahiplerinin mağdur olduğu sorunlu konut Projelerinin İdarenin denetiminde ve gözetiminde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilebilmesi için idareye özel sözleşmelere müdahale yetkisi tanıyan kanun çıkartılması talebinden ibarettir.

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
DİLEKÇE KOMİSYONU
DÖNEM: 27 YASAMA YILI: 4
GENEL KURUL KARARI
SAYI: 15
Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi
İlgili kurulan komisyonda 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;
Sektörde ihtiyaç duyulduğu belirtilen olası yasal düzenleme hazırlık çalışmalarında etkin iş birliğinin sağlanmasının,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uhdesinde ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile eşgüdüm hâlinde bir kurul veya komisyon oluşturulması için hazırlık çalışmalarına başlanmasının,

bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Konut Koordinasyon Kurulu Yönetmelik Taslağında kamu sektöründe konuta ilişkin görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyon sağlamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Konut Koordinasyon Kurulunun kurulmasının amaçlanmış olduğu dikkate alınarak devre mülk ve devre tatil, ön ödemeli konut satışları ile ticari niteliği haiz taşınmazlar veya kentsel dönüşüm kapsamında hak sahiplerinin ya da arsa sahiplerinin karşılaştıkları sorunlar çerçevesinde gayrimenkul sektöründe yaşanan mağduriyetlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan mevcut taslağın tüm gayrimenkulleri kapsayacak şekilde (örneğin Gayrimenkul Koordinasyon Kurulu olarak) geliştirilmesinin,

ön ödemeli konut sektörünün genelinde uygulanan yasal düzenlemeler ile uygulamaya ilişkin işlemler (Belediye/yapı ruhsatı düzenlenmesi, tapu kayıtları ve yapı inşaatının ilerlemesi, satış gelirleri ve teminat yükümlülüğü) üzerinde etkin bir denetim mekanizmasının sağlanması ve buna yönelik tüm işlemler için kamu kurum ve kuruluşlarının uyum ve iş birliğinin arttırılmasının,

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurumları ile eş güdüm hâlinde çalışma yürütmesinin,

ön ödemeli konut satışı yapan müteahhitlerin, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik kapsamında ayrı bir sınıf olarak tanımlanmasının,” şeklinde karar alınmıştır.

Bu kararın üzerinden yıllar geçmesine rağmen Ön ödemeli konut satışları nedeniyle mağdur olan tüketicilerin durumunda olumlu yönde  hiç bir değişiklik olmamış hatta mağduriyetleri artarak devam etmektedir.

Şöyle ki; Konut mağduru olan tüketicilerin savcılık şikayetleri uzun süre savcılıklarda bekletilmekte , hukuksuz şekilde hak arama hürriyetine zarar veren devlet görevlileri hakkında şikayette bulunulduğunda ise, dosya ilgili savcının elinden alınmadan hemen önce  yangından mal kaçırır gibi KYOK kararı verilerek kapatılmaktadır.

Açılan ceza davaları yıllarca sürmekte, DOLANDIRICILIK suçundan elde edilen suç geliri olan projelere MAHKEMELERCE TEDBİR KONULMADIĞI için suç gelirleri ceza davası devam ederken dahi sanıklar tarafından KAÇIRILARAK AKLANMAKTADIR.

Tüketici Mahkemelerinde açılan Hukuk davalarında Bilirkişiler marifetiyle davalar sabote edilmekte, suç sanıkları da olan davalılar lehine, konut mağduru tüketiciler aleyhine kanunlar çarpıtılarak ayrıca bir de yargı eliyle tüketici mağdur edilmektedir.

Davalarda kat irtifakı henüz kurulmamış projelerde daire hissesine düşen arsa payının hesaplanması mümkün olmasına rağmen tescil şartları oluşmamıştır veya daire hissesine düşen arsa payı hesaplanamaz şeklinde gerçeğe aykırı raporlar hazırlanmaktadır.

Bilirkişilerin dava dosyalarına hazırladığı raporlarda işlemiş olduğu gerçeğe aykırı bilirkişilik suçu ile ilgili resen soruşturma yapması gereken savcılık makamları, yapılan ihbara rağmen şikayetler hakkında dava devam ettiği gerekçesi ile inceleme yapmadan KYOK vererek suçun cezasız kalmasına neden olmaktadırlar.

TCK 279 gereği mahkemeden suçu ihbar etmesini talep etmemize rağmen bir kısım mahkeme hakimleri de işlenen suça kayıtsız kalmaktadır.

10 yılı aşkın süre önce  maket üzerinden tüketicilere  ön ödemeli konut satış sözleşmesi yaparak konut satan müteahhitler ve onların kanun gereği müşterek ve müteselsil sorumlusu kabul edilen tacir sıfatlı ortakları olan arsa sahipleri hakkında Devletin her kurumuna ,siyasi partilerine, bürokratlarına müracaat etmemize, en önemlisi yargının tüm yollarına başvuru yaptığımız halde mağduriyetimiz halen devam etmektedir.
Yukarıda karar bölümünden bir kısmını paylaştığım ön ödemeli konut satışlarındaki problemlerin önlenmesi ile ilgili kurulan komisyon kararı gereği Çevre şehircilik bakanlığına bağlı Gayrimenkul Koordinasyon Kurulu kurulması tavsiyesinde bulunulmuştur.

Bizde bu karara güvenerek ilgili bakan ile görüştük. Bakanın talimatı ile görüştüğümüz Vedad Gürgen bey ile yapmış olduğumuz toplantıda, Kentsel dönüşüm mağdurlarının sorunun çözümü için 6 /A yasası çıkarıldığı, bizim sorunun da bu yasa kapsamında çözülmesinin mümkün olduğunu söylediğimizde, konunun uzmanı bürokratımız idarenin özel sözleşmelere müdahale yetkisi olmadığını bu nedenle ayrı bir yasa çıkartılarak sorunlu projelerin tamamlanması için idareye özel sözleşmelere müdahale yetkisi tanıyan bir yasa çıkarılması gerektiğini bildirdi. 

Biz de işin uzmanı bürokratlarımızdan Vedad Gürgen beyin sorunlu projelerin tamamlanarak hak sahiplerine teslimi hususunda idareye özel sözleşmelere müdahale yetkisi tanıyan bir kanun çıkartılmasını  Türkiye Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Biran evvel örgütlü dolandırıcılık çetelerine karşı tüketicilerin bireysel çabaları yerine  örgütlü Devlet gücünün harekete geçirilebilmesi için TBMM’nden ilgili Bakanlıkların uygun yasayı hazırlayarak yasalaştırmalarını ve ivedilikle uygulanmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Türkiye Konutla Dolandırılan Hak sahipleri Platformu

Başkan: Özlem HANELÇİ