Tüketici Hakları Derneği: Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanıyor!..

147

Açlık ve yoksulluğun baş nedeni uygulanan ekonomik ve sosyal politikalardır

Zamlardan ve pahalılıktan açlık ve yoksulluk patladı

Halkın açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi anayasaya ve insan haklarına aykırıdır

Sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılması insanlık suçudur

Zamlardan ve pahalılıktan çocuklar beslenemiyor, gelişemiyor halkı aç ve yoksul bırakan ekonomik politikalar terkedilsin

Hükümete sesleniyoruz: zamlar geri alinsin dolaylı vergiler en haksız tüketici vergisidir, kaldırılsın

İnsanca bir ücret insanca bir yaşam istiyoruz

Emeklilerin ve çalışanların ücretleri yoksulluk sinirinin üstüne çıkarılsın

Açlığı, yoksulluğu giderecek politikalar acilen yürürlüğe konulsun

Halkın temel ihtiyaçları kamulaştırılsın

Bugün ülkemizde Cumhuriyet tarihinin en ağır açlığı ve yoksulluğu yaşanmaktadır. Nüfusun yüzde 98’i açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. Yaşanan açlık ve yoksulluğun baş nedeni ise halkın – tüketicilerin aleyhine olan ekonomik ve sosyal politikalardır. Yağmur gibi yağmaya devam eden zamlardan ve pahalılıktan açlık ve yoksulluk patlamış durumdadır. Halkın – tüketicilerin ezici çoğunluğunun satın alma güçleri temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.

Ne yazık ki, halk, açlığa ve yoksulluğa terk edilmiştir. Halkın açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi Anayasaya ve İnsan Haklarına aykırıdır. Bugün, ülkemizde gelir dağılımı bir avuç sermayenin yararına, halkın ezici çoğunluğunun ise aleyhinedir. Bu nedenle, sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılması insanlık suçudur. Zamlar ve pahalılık ile açlık ve yoksulluk sınırının altında geliri olan ailelerin çocukları beslenemiyor, gelişemiyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme sağlıksızlıklara ve hastalıklara neden oluyor.

Yeter artık diyoruz. Halkı aç ve yoksul bırakan ekonomik politikalar terk edilsin. Hükümete ve ülke yönetimine sesleniyoruz: zamlar geri alınsın! Dolaylı vergiler en haksız tüketici vergisidir, kaldırılsın! Halkın sırtından sermayenin palazlanmasına ve tekellerin vurguncu düzenine son verilsin. Halkı aç ve yoksul bırakan vurguncu düzeni değiştirmek zorundayız. Zamlarla halkı soyanlardan ve soyduranlardan hesap sorulacak.

Açlar, yoksullar, emekçiler, emekliler olarak insanca bir ücret, insanca bir yaşam istiyoruz. Bunun için, emeklilerin ve çalışanların ücretleri yoksulluk sınırının üstüne çıkarılsın. Açlığı, yoksulluğu ve işsizliği giderecek politikalar acilen yürürlüğe konulsun. Halkın temel ihtiyaçları ve KİT’ler kamulaştırılsın.

Turhan ÇAKAR – Tüketici Hakları Derneği

KATILAN VE DESTEK VEREN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ

2021 Tüm Emekli Sen

29 Ekim Kadınları Derneği

Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi

Ankara Diş Hekimleri Odası

Ankara Öğrenci Velileri Derneği

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği

Disk

Disk – Basın İş

Disk – Emekli Sen

Eğitim Sen

Enerji Sen

Genel Sağlık İş

Haber Sen

Halkevleri

Hep-Sen

Kesk Ankara Şubeler Platformu

Kimya Mühendisleri Odası

Şiddetsiz Toplum Derneği

Tapu Çevre Yol-İş Sen

Tüketiciyi Koruma Derneği (Tükoder)

Tüm Emekliler Derneği

Tüm Emekliler Sendikası

Tüm Yerel Sen

Türk Diş

Hekimleri Birliği

Türk Tabipler Birliği

Türkiye Sakatlar Derneği