Özel hastaneler fiyat listelerini, panolara yansıtmakla yükümlüdür

225

Süleyman BAKAL / Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı

Özel hastanelerde; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin asılmamasına bağlı şikayetleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Başkanı Süleyman BAKAL “Özel hastaneler fiyat etiketi hükümlerini yerine getirmek zorundadırdedi.

Genel Başkan Süleyman BAKAL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır:

Bilgi Edinme Hakkı Evrensel Tüketici Haklarındandır.6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanunla (TKHK), Evrensel Tüketici Haklarını uygulamaya geçirmeyi amaçlayan kanun koyucu; yasanın 54’üncü maddesi mal ve hizmet satıcı ve sağlayıcılarına fiyat listesi asma zorunluluğu getirmiştir.

TKHK’nun  54’üncü maddesinin uygulama esaslarını belirleyen Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin 8.Maddesi; ” Tarife ve fiyat listesi

(1) Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.

(2) Tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında; servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi zorunludur.” hükümlerini ihtiva etmektedir.

TKHK ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğine göre; özel hastanelerin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde asma, takma veya koyma zorunluluğu vardır.

Covid-19 salgının pik yaptığı bir ortamda; özel hastaneler ivedilikle TKHK ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Özel hastanelerin kolaylıkla görülebilecek alanlarına; SGK,özel sigorta vb. katkılar düşüldükten sonra; muayene, tetkik, tedavi, refakat  vb. hizmetler için tüketicilerin  ödeyeceği ücretler liste, levha veya pano  olarak asılmalıdır.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği “MADDE 13 – (1) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir. Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi halinde, tespit edilen aykırılık, gereği yapılmak üzere aykırı uygulamayı yapanın merkezinin bulunduğu valiliğe gönderilir.” hükümleri gereği Ticaret Bakanlığı, belediyeler ve ilgili odalar denetimlerini sıklaştırmalıdır.

Tüketiciler, Evrensel Tüketici Haklarının ,6502 TKHK aracılığı ile yasa koyucunun kendilerine tanıdığı Bilgi Edinme Hakkını Fiyat Etiketlerini takip ederek, inceleyerek titizlikle kullanmalıdır.

Fiyat Etiketlerinin asılması sonucu oluşacak şeffaflıktan; tüketiciler, özel hastaneler, merkezi kamu otoritesi/SGK ve özel sigortalar kârlı çıkacaktır.

Şeffaflığın getirdiği karşılıklı güvenin kaybedeni olmaz.