Mehmet Bülent Deniz’den Ek MTV’ye Dava

182

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz; “Anayasaya aykırı olduğu daha önce tespit edilmiş bir yasal düzenlemenin birebir aynısı ile milyonlarca yurttaşa ek vergi salınması kabul edilemez” dedi.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştır:

15.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’nun 1. maddesi ile 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisinin bir defaya özgü, bir kat fazla tahsili düzenlemesi getirilmiştir.

Bu düzenlemenin birebir aynısı, 30.7.2003 günlü, 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun’un, 21. maddesi ile bundan 20 yıl önce yasalaşmış;

Ancak 20 yıl önce yapılan bu düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin 2003/73 esas, 2003/86 karar sayılı ve 7.10.2003 tarihli kararı ile Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bu kararda; vergilendirmenin, yasallık, verginin genel ve eşit olması, idare ve kişiler yönünden duraksamaya yol açmayacak belirlilik içermesi, geçmişe yürümemesi, öngörülebilir olması ve hukuk güvenliği ilkesine uygun olması gerektiğine işaret edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin “hukuk devleti” olduğu ilke ve düşüncesi ile 7456 sayılı yasa ile getirilen ek motorlu taşıtlar vergisinin de, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi olasılığı ve bu ek vergilendirme nedeniyle kamuoyu vicdanında oluşan tepkinin dile getirilmesi için Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz tarafından, kendi adına kayıtlı bulunan motorlu taşıt için tahakkuk ettirilen ek vergi aleyhine İstanbul Vergi Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Bu konuda dava açmak isteyen yurttaşlar bakımından emsal, örnek, öneri anlamına gelmemek uyarısı ile doğabilecek olası olumsuz hukuki sonuçlar nedeniyle dava açacak yurttaşların, dava masrafı ve karşı taraf avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmaları söz konusu olabileceğine vurgu yaparak;

Tüketici Birliği Federasyonu ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz bakımından bu sorumluluğun reddine ilişkin açık bildirim çerçevesinde açılan davaya ilişkin dilekçe örneği kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Ek motorlu taşıtlar vergisi için dava açmak isteyen yurttaşların öncelikle avukatlardan hukuki yardım, destek ve vekillik hizmeti alarak dava açmaları önerilmektedir.

Anayasa’ya aykırı şekilde milyonlarca yurttaşa ek vergi salınması kabul edilemez. Bu durum kamuoyu vicdanını rahatsız etmiş bulunmaktadır.

Gerek TBMM’nde grubu bulunan siyasi partiler tarafından Anayasa Mahkemesi’ne doğrudan açılacak davada ve gerekse başta Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz’in açtığı ve dileyen yurttaşların, Vergi Mahkemelerinde açacakları davalarda, Anayasa’ya aykırılık konusunun görüşülmesi istemiyle dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi durumunda, Anayasa Mahkemesi bu konuda kesin kararı verecektir.

Yüksek mahkemenin Anayasa, önceki kararları ve kamuoyu vicdanındaki haklı rahatsızlığı dikkate alarak yapacağı yargılamada vereceği kararın, tüm yurttaşların hukuk devleti olan inancını güçlendireceği kuşkusuzdur.

Mehmet Bülent Deniz

Genel Başkan

                                                              DAVA DİLEKÇESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN