İntihar önlenebilir, hemen şimdi harekete geçmeliyiz!

96

Ülkemizde son haftalarda genç intiharları ile ilgili haberler alıyoruz.

Yitirdiğimiz gençler arasında sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri de yer alıyor.

İçinde yaşadığımız toplumun sağlığını, erken ölümlerin önlenmesini dert edinen bir meslek grubunun üyeleri olarak başta kamu kurumları olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu konuda duyarlı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.

Çünkü bilimsel çalışmalardan çok iyi biliyoruz ki; doğru önlemler hayata geçirildiğinde intihar kaynaklı ölümlerinin önemli bir kısmı önlenebiliyor. Kişileri intihara sürükleyen bireysel, sosyal, ekonomik nedenler karmaşık bir örüntüye sahip olduğu için, alınacak önlemlerin de kapsamlı, çok sektörlü, çok katmanlı bir yaklaşımla oluşturulması gerekiyor.

Bizler Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, İntiharı Önleme Derneği, Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği, Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği olarak başta Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları, YÖK, TBMM, yerel yönetimler olmak üzere tüm toplumu genç intiharlarını önleme konusunda harekete geçmeye ve aşağıda sıraladığımız önlemleri almak konusunda sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz:

Öncelikle gerçek bir halk sağlığı sorunu olan genç intiharlarının ülkemizdeki gerçek boyutlarını, nedenlerini, zaman içindeki değişimini ortaya çıkaracak bilimsel çalışmaların yürütülmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Üniversiteler açıldıktan sonra ardışık intiharların görülmeye başlanması, önceliği üniversitelere vermek gerektiğini düşündürmektedir. Üniversitelerde halihazırdaki olanaklarla bile gençlere yönelik uygulanabilecek çok sayıda psiko-sosyal destek mekanizmaları oluşturulabilir.

Son aylarda tekrarlanan metro ray hattına atlayarak intihar etme olguları dikkat çekmektedir. Yenikapı Metro-Marmaray İstasyonu’nda depresyon ve psikolojik destek için başvurulabilecek yerler hakkında halka yönelik bilgilendirici afişler, broşürler, toplu taşıma araçlarındaki ekranlarda bilgilendirici kamu spotları hazırlanmalı, özellikle Yenikapı Metro İstasyonu’nda ray hattı ile platformlar arasına bariyerler konmalıdır.

Tıp öğrencileri ve genç hekim intiharlarındaki artış da dikkate alındığında, tüm hekimler ve tıp fakültelerinde eğitim almakta olan hekim adayları için başa çıkma mekanizmalarını güçlendirip, iyilik halini artırmaya yönelik eğitimler ve destek hizmetleri geliştirilmelidir.

İntihar ölümlerini azaltmadaki etkileri kanıtlanmış önlemlerin uygulanması konusunda ilgili kurumlar ve toplum bilgilendirilmelidir.

Ülkemizde topluma yönelik birinci basamak ruh sağlığı hizmeti sunan Sağlık Bakanlığı il-ilçe müdürlüklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çalışmakta olan psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde çalışan psikolojik danışma merkezlerinin bilinirliği artırılmalı, insanların bu birimlerdeki ruh sağlığı profesyonellerinden hizmet alabilecekleri duyurulmalıdır. Ayrıca bu birimler nicelik ve nitelik olarak güçlendirilmeli, sunulan hizmetlerin verimliliği ve etkinliği artırılmalıdır. Bu hizmetlerin duyurulmasında her türlü mecra (sosyal medya, kamu spotları, toplu taşıma araçlarındaki ekranlar vb.) etkin olarak kullanılmalıdır.

Ruh sağlığını koruma ve geliştirme konusunda ülkemizde etkin olabilecek uygulamaların hangileri olduğunu belirlemeye yönelik topluma dayalı bilimsel çalışmaların akademik kurumlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yapılması teşvik edilmeli, bu amaçla fonlar oluşturulmalıdır.

SONUÇ olarak; intiharların önlenebilmesi için

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2020-2023’de sınırlı olarak yer bulan bu konuda Sağlık Bakanlığı önderliğinde, ilgili tüm sektörlerin katılımı sağlanarak, gerekli izleme ve değerlendirme mekanizmalarını da içeren detaylı bir eylem planı hazırlanmalı,

İntihar önleme konusunda iller düzeyinde kurulmuş bulunan koordinasyon kurullarının daha etkili çalışması için gerekli düzenlemeler yapılmalı ve hemen uygulamaya konmalıdır.

Bizler halk sağlığı ve ruh sağlığı profesyonelleri olarak bu sürecin tüm aşamalarında, her türlü desteği vermeye gönüllü ve hazırız.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği

Türk Psikologlar Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)

Toplum Ruh Sağlığını Geliştirme Derneği

Toplum Ruh Sağlığı Gönüllüleri Dayanışma Derneği

İntiharı Önleme Derneği