Hukukun katledilişi Mecliste okunarak tescillenmiştir

110

Bugün hukuk katledilmiştir. Hem de Anayasa ve yasaları yapan ve ona en çok uyması gereken TBMM tarafından. Anayasa Mahkemesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ş. Can ATALAY hakkında verdiği kararı incelemiş ve hak ihlali olduğuna karar vermiştir. Bu durumda 13.Ağır Ceza Mahkemesinin yeniden yargılama yapması, Anaya Mahkemesi tarafından hak ihlali olarak görülen hususların düzeltilerek yeniden bir karar vermesi gerekirken dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesine göndermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi de Anayasa Mahkemesinin kararını dikkate almadan söz konusu kararı onamıştır. Anayasayı en iyi bilmesi gereken üç organ yani 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3.Ceza Dairesi ve TBMM ne yazık ki anayasayı çiğnemiştir. “Üstünlerin hukuku mu, hukukun üstünlüğü mü?” sorularının gündemde olduğu bir süreçte maalesef hukuk, karar verici tek adam hukuku haline dönüşmüştür.

Anayasa Mahkemesi kararları birilerinin hukukuna ya da görüşüne uygun verilmiş ise hukuk, verilmemiş ise hukuk sayılmadığı hukuksuz ve tehlikeli bir süreç yaşıyoruz.

Anayasa Mahkemesi kararına uyulmamakla; yasaların bir anlamının olmadığını TBMM tescillemiş oldu ve ülkenin bir kaos ortamına doğru sürüklenmesinin önünü açmıştır.

Anayasanın 153. maddesi “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.” hükmünü içerir. Bu hüküm tartışmaya ve yoruma kapalıdır. Yine bu hükümde, Anayasa Mahkemesinin kararlarının yargı organlarını da bağlayacağı belirtilmiştir. 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay da bu yargı organları içinde olduğuna göre Anayasa Mahkemesinin kararlarına uymaları gerekirdi. Bu kararlara uyulmazsa anayasa ve yasaların da bir anlamı olmayacak ve tamamen bir kaos ortamı yaratılmış olacaktır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi neden böyle bir karar vermiştir? Bu karar hukuk normları dikkate alınmadan tamamen siyasi saiklerle verilmiş bir karardır. Bu kararın TBMM’de okutulması ile Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürülmüş, Ülkemizin içinden çıkılması zor bir kaosa sürüklenmesinin önü açılmıştır.

Çok iyi bilinmelidir ki; Can Atalay halkın vekilidir ve hep öyle kalacaktır. Anayasa Mahkemesinin kararına uymayanlar ve Yargıtay kararının okutulmasını sağlayanlar; bu halk sizleri de verdiğiniz hukuksuz kararları da asla unutmayacaktır.

Unutulmamalıdır ki; demokrasinin, hukukun, adaletin olmadığı ya da siyasallaştığı bir durumda tüketici haklarından da bahsetmek mümkün değildir.

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER) GENEL BAŞKANI AZİZ KOÇAL