Taksi sayısının artırılması için dava açıldı!

180

İstanbul’da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklif, UKOME tarafından defalarca reddedilmişti. UKOME’nin ret kararına karşı yürütmenin durdurulması talepli dava açıldı. Usul gereği davalı taraf İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İBB’nin cevabı merak konusu oldu…

Bilindiği üzere İstanbul’da taksi sayısının artırılmasına ilişkin teklif, UKOME tarafından defalarca reddedildi.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI

‘Vatandaş olarak İstanbul’un bu sorununa kayıtsız kalamadık’ diyen avukat İmdat Berksoy, hukukihaber.net‘e ulaşarak UKOME’nin 30.09.2021 tarih ve 2021/7-6 sayılı kararına karşı yürütmenin durdurulması talepli dava açtıklarını söyledi.

‘UKOME kararına karşı İstanbul’da ikamet eden ve bu sebeple taksi sayısının artırılmasında menfaati bulunan herkes dava açabilir.’ ifadelerini kullanan Berksoy sözlerine şöyle devam etti; ‘İstanbulluların bitmeyen bu çilesine karşı hukukçu olsun ya da olmasın her yurttaşı hukuki yollara başvurmaya davet ediyoruz.’

DAVALI TARAF İBB

‘Bu davanın esas ilginç olan tarafı ise usul gereği davalı tarafın İBB olması. Bilindiği üzere UKOME defalarca İBB yönetiminin ilgili teklifini reddetmişti; ancak bu karara karşı açılacak davada davalı taraf İBB.

İBB SAMİMİ İSE…

İBB yönetimi, taksi sayısının artırılması yönündeki teklifinde samimiyse dosyaya sunacağı basit bir kabul beyanıyla bu problemi çözebilir. Konuyla ilgili İBB Hukuk Müşavirliğine mail attık ve dönüş bekliyoruz. Hatta vatandaş olarak samimiyetimizi göstermek adına bir hafta içinde kabul beyanı sunulduğu takdirde karşı vekalet alacaklarımızdan feragat edeceğimizi de ekledik.

İBB, dosyaya kabul beyanı sunmasa dahi yürütmenin durdurulması ve esas karar yönünde bütün şartların sağlandığı kanaatindeyiz. Bu sebeple dosyadan yakın bir zamanda olumlu bir netice bekliyoruz.’ (hukukihaber.net)

İŞTE DAVA DİLEKÇESİ;

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİNE

YD Taleplidir

DAVACI:

VEKİLİ: Av. İmdat BERKSOY

DAVALI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı – İSTANBUL

Detsis No: 74731203

KONU: “Taksi Taşımacılığı’nın düzenlenmesi teklifi (1.000 Adet Yeni Taksi)” konulu 30.09.2021 tarih ve 2021/7-6 Karar Numaralı (ID:43012) UKOME kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ : Karara İstanbul Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinden erişilmiştir. İşlem tarihine göre davamız süresindedir.

AÇIKLAMALAR

A. İPTALİ İSTENEN İŞLEM

1. İstanbul’da ikamet eden her yurttaşın ortak şikayeti olan taksi sorunu, temelde taksi sayısının yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Taksi sayısının 1.000 adet kadar arttırılmasına ilişkin teklif, en son UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından 2021/7-6 karar numarasıyla reddedilmiştir. Ancak dilekçemizde izah olunduğu üzere bu ret kararı kamu yararına doğrudan ters düşmektedir ve bu sebeple ilgili kararın iptali istenmektedir.

2. UKOME tarafından alınan tüm kararlara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının sitesinden (https://ulasim.ibb.gov.tr/Ukomekararlari.aspx) ulaşmak mümkündür. Ancak yazım ve imza aşaması devam ettiğinden olsa dava konusu karar henüz yayımlanmamış ise de, kamuoyunun çok yakından bildiği bu konuyla ilgili tüm tartışmalar müvekkilce yakından takip edilmiş ve dava konusu kararın alındığı toplantı (https://www.youtube.com/watch?v=lX70KKCmoNk) adresinden canlı olarak izlenmiştir. Yani müvekkil kararla ilgili tüm hukuka aykırılık iddialarını ileri sürebilecek durumdadır.

B. EHLİYET YÖNÜNDEN

3. Müvekkil, uzun yıllardır İstanbul’da oturmaktadır. Müvekkil işi gereği sıklıkla şehir içinde kısa ve uzun mesafelere gitmektedir. Bu esnada da bulabildiği ölçüde taksi ulaşımını tercih etmektedir. Ancak dilekçemizde açıklandığı ve herkesçe malum olduğu üzere İstanbul’da ciddi bir taksi problemi yaşanmaktadır. Bu sebeple iptali istenen işlemde müvekkilin doğrudan menfaati vardır ve müvekkilin davacı olma yönünden ehliyeti bulunmaktadır.

4. Alınan karar ile menfaati ihlal edilen müvekkilin bu işlemin iptalini istemek hususunda 2577 sayılı Kanunun 2/1-a maddesi uyarınca ehliyetli olduğu hususunda bir çok Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararı vardır. Mahkemenizin bilgisi dahilinde olan bu kararları burada tekrar ederek vakit kaybına sebebiyet vermek niyetinde değiliz.

5. Öte yandan müvekkil taksi plakalarının arttırlması konusundaki çalışmaları yakından takip etmektedir. Son olarak bu konuda CİMER üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurarak ihdas edilmesi planlanan taksilerle ilgili süreç hakkında bilgi talep etmiş ve kendisine 21.10.2021 tarihinde cevap verilmiştir.

C. İPTAL GEREKÇELERİ

6. İstanbul’da yaşayan her vatandaş taksilerden ve taksici esnafı arasında yaygınlaşan bazı tavırlardan şikayetçidir. Bu problemin çözümü ancak taksi sayısının arttırılmasıyla mümkündür.

7. İstanbul’da taksi sayısı oldukça düşüktür. Hatta öyle ki avukat sayısının yarısından daha az taksi bulunmaktadır. Bu durum da taksiciler arasında haksız rekabet şartlarının ortaya çıkmasına sebep olmakta ve vatandaşı mağdur etmektedir.

8. Taksiciler sıklıkla değişim yapacakları iddiasıyla yolcu almayı reddetmektedirler. Bu durumun esas sebebi, mevzuatın aksine taksi şoförlerinin plaka sahipleriyle farklı olmasıdır. Değeri milyonlarca lira olan taksi plakaları bazı kesimler tarafından adeta tekelleştirilerek kullanılmaktadır. Taksi plakasını kullanan emekçi şoförler ise plaka kirasını çıkarmak için insanlık dışı şartlarda uzun saatler çalışmaktadır. Bu durum da hem vatandaşın hem de taksi şoförlerinin mağduriyetine yol açmaktadır.

9. İstanbul’da taksi sayısı onlarca yıldır aynıdır. Nüfusun ve turist sayısının hızla arttığı son yıllarda taksi sayısında hiçbir artışın olmaması mantık dışıdır.

10. Taksi şoförleri keyfi olarak yolcuları sıklıkla geri çevirmektedir. Bu durum zaman zaman yapılan denetimlerle sabit olmakla birlikte birçok habere de yansımıştır.

11. Taksi sayısının azlığından kaynaklı olarak oluşan tekelleşme, ne yazık ki turistlerden yüksek ücret alma gibi fırsatçı uygulamaların önünü açmaktadır. Bu durum da ülkemizin adını lekelemektedir.

12. Şu anda dolaşımda olan taksi plakalarının tamamına yakını neredeyse 24 saate yakın çalışmaktadır. Bunun sebebi taksi plaka kiralarının fahiş seviyede yüksek olması ve kiranın çıkartılabilmesi için fiili olarak aralıksız çalışma zorunluluğudur.

13. Taksiciler arasında yaygınlaşan araç içi sigara içme, yüksek sesle müzik dinleme, yolcu ve mesafe beğenmeme gibi fiillerin önüne geçilememesinin temel sebebi de taksi sayısındaki azlık ve tekelleşmeden kaynaklanan piyasa güvenceleridir. Taksicilerle ilgili yapılan şikayetlerde bu hususların sıklıkla dile getirilmesi ve bu konuda hazırlanan güncel rapor ve haberler iddiamızın doğruluğunu göstermektedir.

14. Kamuoyu araştırma şirketlerince yapılan anketlerde, taksilerle ilgili şikayetlerin ve oluşan güvensizliğin en önemli sebebi yine taksi sayısındaki azlıktır.

15. Dava konusu kararın alındığı UKOME toplantısı izlendiğinde ihtiyaç kapsamında ihdas edilmesi planlanan 5 bin yeni taksiden ilk etapta 1000 adedinin arz edilmesi yolundaki teklifin gerekçelerinin müvekkilce izah edilenlerin yanı sıra bilimsel raporlara dayalı olduğu görülmektedir.

16. Öte yandan, bu teklife karşı çıkan üyelerce herhangi bir karşıt argüman üretilmemiş olması da haklılığımızın en önemli göstergesidir. Gerçekten de bu teklife karşı çıkan üyeler bir gerekçe göstermeden yalnızca teklife karşı çıkmışlardır.

17. İzah olunan ve re’sen dikkate alınacak diğer sebeplerle, UKOME’nin 2021/7-6 karar numaralı kararının kamu yararına aykırı olduğu görülmektedir.

D. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ŞARTLARI

18. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2. maddesinde “Danıştay veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler. Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesi, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

19. Anılan Yasa hükmünde yer verilen koşullar somut olayda gerçekleşmiş bulunmaktadır. Öncelikle dava konusu işlem, yukarıda ayrıntılı olarak ifade edildiği üzere, açıkça hukuka aykırıdır.

20. Öte yandan, 16 milyon insanın yaşadığı bir şehirdeki taksi sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması yolundaki gereklilik “telafisi güç veya imkânsız zararların doğması” koşulunun gerçekleştiğini göstermektedir.

E. NETİCE-İ TALEP

21. Yukarıda açıklanan ve re’sen dikkate alınacak diğer sebeplerle, “Taksi Taşımacılığı’nın düzenlenmesi teklifi (1.000 Adet Yeni Taksi)” konulu 30.09.2021 tarih ve 2021/7-6 Karar Numaralı (ID:43012) UKOME kararının iptali ile yürütmenin durdurulmasını ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasını saygıyla talep ederiz. 21.10.2021

F. EKLER

Ek1: UKOME kararları ekran çıktısı

Ek2: Bilgi Edinme Başvurusu

Ek3: Vekaletname

Davacı Vekili

Av. İmdat BERKSOY